US Census 2020

 • Make a Pledge to be counted in Census 2020

  We live here! We Count here!!
 • Kwee Nkwa Na Ị ga-adị N'Ọnụ Ọgụgụ 2020
  “Ebe onye bi, ka ọ na-awachi”

  Ṣe Ileri Lati Ka Ni Ọdun 2020
  “A n gbe nibi! A ka nibi !!”

 • Enter Your Name
 • Your Email Address
 • Street Address
 • Enter the Name of US State you live in
 • Country You Live In
 •  
https://www.youtube.com/watch?v=8ppF7yNk1zs&feature=emb_logo
We are counting on you to be in 2020 Census counts

CENSUS DAY is April 1, 2020

A BỤ M ONYE IGBO; A GA-AGỤ MỤ NA MMADỤ NILE BI N’EZI NA ỤLỌ M N’ỌNỤ ỌGỤGỤ 2020

YOUR SUBMITTED DATA IS CONFIDENTIAL AND HANDLED WITH UTMOST SECURITY AND SENSITIVITY